UWAGA: Ta strona używa plików cookies. Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojej przeglądarki internetowej.

O Stowarzyszeniu Telewizja Kablowa "Chomiczówka"
 
Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka"

  I. Postanowienia ogólne
 II. Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
IV. Władze Stowarzyszenia
        A. Postanowienia ogólne
        B. Walne Zebranie
        C. Zarząd Stowarzyszenia
        D. Komisja Rewizyjna
V. Majątek i fundusze
VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Telewizja Kablowa "Chomiczówka".
2. Stowarzyszenie Telewizja Kablowa "Chomiczówka" zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

§ 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, zaś siedzibą Stowarzyszenia jest gmina Warszawa Bielany.

§ 3
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4
Stowarzyszenie może używać emblematu, odznak i pieczęci wyróżniających je wśród innych organizacji.
 
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania


§ 5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Reprezentowanie interesów członków i użytkowników Telewizji Kablowej "Chomiczówka",
2. Upowszechnianie dostępu do przekazywanych programów telewizyjnych i radiowych w tym programów własnych oraz transmisji danych dla mieszkańców Gminy Bielany,
3. Upowszechnianie informacji dot. społeczności lokalnej osiedla Chomiczówka i Gminy Bielany,
4. Upowszechnianie informacji dot. działalności samorządowej na osiedlu Chomiczówka i w Gminie Bielany,
5. Integracja społeczności lokalnej na osiedlu Chomiczówka i w Gminie Bielany za pośrednictwem sieci kablowej,
6. Utrzymywanie i rozwój sieci telewizji kablowej na osiedlu Chomiczówka.

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Zrzeszanie osób fizycznych - użytkowników sieci telewizji kablowej na osiedlu Chomiczówka,
2. Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym oraz rozwój i modernizację sieci telewizji kablowej w miarę rozwoju i zmian technologii przesyłu danych,
3. Przekaz programów telewizyjnych i radiowych oraz transmisję danych w sieci kablowej.
 
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki


§ 7
1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terenie działania Stowarzyszenia, która:
a. Jest użytkownikiem Telewizji Kablowej "Chomiczówka",
b. Złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
a. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
c. Uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach Stowarzyszenia,
d. Do korzystania z usług świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz jego członków.

3. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a. Przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał jego władz,
b. Regularnego opłacania składek członkowskich,
c. Dbania o dobro wspólne Stowarzyszenia.

4. Członek Stowarzyszenia w miejsce dotychczas uiszczanej opłaty za użytkowanie sieci Telewizji Kablowej "Chomiczówka", z chwilą przystąpienia do Stowarzyszenia zobowiązany będzie do opłacania składki członkowskiej.

§ 8
1. Decyzję o przyjęciu na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po złożeniu przez kandydata podpisanej deklaracji członkowskiej określającej jego prawa i obowiązki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia.

2. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a. Rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
b. śmierci członka,
c. Pozbawienia członkostwa na mocy uchwały Zarządu na skutek nie wywiązywania się członka z obowiązków określonych w niniejszym statucie.

3. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa przysługuje w terminie 30 dni od daty jej doręczenia odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 
A. Postanowienia ogólne

§ 9
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 10
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów Walnego Zebrania.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków.

 
B. Walne Zebranie

§ 11
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 12
Walne Zebrania może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 13
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji,
2. Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
3. Udzielenie - po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej - absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,
4. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
5. Wybory i odwoływanie członków Zarządu,
6. Wybory i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
7. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
8. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 14
Porządek obrad Walnego Zebrania spośród spraw określonych w § 13 ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

§ 15
W Walnym Zebraniu udział biorą wszyscy członkowie.
Jeżeli łączna liczba członków przekroczy 100 osób, udział biorą:
1. Delegaci, których wybiera się na 2 lata w proporcji 1 delegat na 10 członków z głosem stanowiącym, według zasad określonych przez Zarząd,
2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osoby zaproszone z głosem doradczym.

§ 16
Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność co najmniej połowy liczby członków /delegatów/ i są one prawomocne w chwili ich podjęcia.

§ 17
Jeżeli w terminie wyznaczonym nie zbierze się wymagana liczba członków/delegatów/ Walne Zebranie może się odbyć w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych, po upływie pół godziny od pierwszego terminu, o czym delegaci są zawiadamiani w zawiadomieniu o terminie zebrania.

§ 18
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na 2 lata przez Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie:
a. Wniosku Komisji Rewizyjnej,
b. Pisemnego wniosku co najmniej jednej czwartej liczby członków/delegatów/ na ostatnie Walne Zebranie, nie później niż w terminie 60 dni od daty wpłynięcia wniosku,
c. Własnej uchwały.
3. Zarząd zawiadamia członków/delegatów/ o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.
4. Uchwały Walnego Zebrania członków/delegatów/ zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
C. Zarząd Stowarzyszenia

§ 19
1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
2. W szczególności Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie wobec instytucji państwowych i publicznych powołanych do nadzoru działalności w zakresie rozpowszechniania sygnałów telewizji, radia i transmisji danych zgodnie z odpowiednimi przepisami.
3. Zarząd składa się z 7 członków.
4. Zarząd wybiera spośród swych członków przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i skarbnika.
5. Zarząd działa zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem, z tym, że do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie Przewodniczącego Zarządu lub jego Zastępcy, oraz Skarbnika.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
7. Członkowie Zarządu nie otrzymują za swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia żadnego wynagrodzenia.

§ 20
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a. Realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie majątkiem,
c. Dbanie o dobro wspólne członków Stowarzyszenia, jakim jest sieć telewizji kablowej a w szczególności o utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienie jej rozwoju w miarę postępu technicznego,
d. Zapewnienie legalności działania sieci zgodnie z przepisami prawa,
e. Rozpatrywanie odwołań dotyczących przyjmowania i wykluczania członków,
f. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
g. Ustalanie wysokości składki członkowskiej,
h. Zwoływanie Walnego Zebrania,
i. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 
D. Komisja Rewizyjna

§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. Przeprowadzenie przynajmniej raz do roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
c. Przedstawianie Zarządowi protokołów z przeprowadzonych kontroli,
d. Opiniowanie regulaminu działania Zarządu,
e. Składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 22
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają prawo dokooptować nowych członków na zwolnione miejsca w liczbie nie większej niż 1/3 członków pochodzących z wyboru.
 
Rozdział V
Majątek i fundusze


§ 23
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a. Środki pieniężne pochodzące ze składek członków Stowarzyszenia,
b. Inne środki pieniężne pochodzące z darowizn, dochodów z majątku stowarzyszenia lub dochodów z własnej działalności,
c. Nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd. W szczególności obowiązkiem Zarządu jest ustalanie wysokości składek członkowskich w wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów utrzymania, rozwoju i modernizacji sieci telewizji kablowej.
 
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 24
Niniejszy statut może być zmieniony, lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie, na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 25
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznaczony będzie na cele wyznaczone uchwałą Walnego Zebrania Delegatów, na którym podjęto uchwałę o jego likwidacji.

§ 26
Statut został przyjęty uchwałą członków założycieli w dniu 24.05.2001 i zmieniony uchwałą w dniu 16.11.2001.